Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze ścierne ze sprasowanej włókniny wysokiej jakości.

Ściernice NTC są idealne do lekkiego gratowania, wytrawiania, maskowania poprzednich śladów,

satynowania krawędzi lub drobnych detali.


Dzięki swoim właściwościom nadają się do obróbki stopów tytanu, stali nierdzewnych, różnych stali

i stopów, które mogłyby zostać uszkodzone przez działanie materiału ściernego generującego

wysokie temperatury lub zbyt twardego i agresywnego w stosunku do profili.

Używany do wykańczania łopatek turbin, do czyszczenia mikroodlewów i kół zębatych.


BARDZO WAŻNE! jest przestrzeganie kierunku obrotów, ponieważ ściernica składa się z warstw

włókniny owiniętych wokół rdzenia i może łuszczyć się i pękać, gdy jest używana w przeciwnym

kierunku.


- Dokładne wykończenie i długa żywotność


- Otwarta konstrukcja odporna na zapychanie


- Odporność na kontakt z zadziorami i ostrymi krawędziami

 

Producent: ROSVER

---------------------


Convolute Wheels.

 

NTC wrapped wheels ideal for light deburring, pickling, masking of previous marks, satin finishing

on edges or small details.


Thanks to their characteristics, they are suitable for processing titanium alloys, stainless steels,

various steels and alloys that would be damaged by the action of a highly heat-generating or too

hard and aggressive on the profiles abrasive. Used for the finishing of turbine blades, for the

cleaning of micro castings and gears.

 

It is VERY IMPORTANT! to follow the direction of rotation because the wheel is made up of layers

of non-woven fabric wrapped around the core and can flake and break when using it in the

opposite direction.


- Constant finish and long life


- Open construction resistant to clogging


- Resists contact with burrs and sharp edges

Początek strony