Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze fibrowe z włókniny Black Cleaner.


Tarcze fibrowe Black Cleaner do stosowania na szlifierkach kątowych o zmiennej prędkości

obrotowej, do czyszczenia zarówno powierzchni metalowych, jak i niemetalowych (kamień, plastik

itp.), z różnego rodzaju powłok bez ich uszkadzania, z jednoczesnym delikatnym i agresywnym

działaniem ściernym.


Zastosowanie: usuwanie rdzy, farby, emalii, utlenień, osadów, lekkich zadziorów itp.


Główne sektory zastosowania: spawanie, budownictwo, nadwozia, przemysł stoczniowy.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Black Cleaner discs on fiber.


Black Cleaner fiber discs to be used on variable speed angle grinders, to clean both metal

and non-metallic surfaces (stone, plastic, etc.), from various types of coatings without damaging

them, with a gentle and aggressive abrasive action at the same time.


Uses: pickling, removal of rust, paint, enamels, oxidations, sediments, light burrs, etc.


Main sectors of use: Bodywork, ship maintenance, construction, welding.

Początek strony