Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

NTX: Nieagresywne szlifowanie, czyszczenie i satynowanie w celu uzyskania bardzo jednorodnej

powierzchni.

Ściernice NTX ze sprasowanej włókniny wysokiej jakości są idealne do lekkiego gratowania

(usuwanie laserowych zadziorów, usuwanie zadziorów z aluminium, usuwanie defektów z profili

aluminiowych), wytrawiania, maskowania poprzednich śladów, satynowania krawędzi lub drobnych

detali.


Dzięki swoim właściwościom nadają się do obróbki stopów tytanu, stali nierdzewnych, różnych stali

i stopów, które mogłyby zostać uszkodzone przez działanie materiału ściernego generującego

wysoką temperaturę lub zbyt twardego i agresywnego w stosunku do profili.

Używany do wykańczania łopatek turbin, do czyszczenia mikroodlewów i kół zębatych.


BARDZO WAŻNE jest przestrzeganie kierunku obrotów nawiniętych ściernic, ponieważ ściernica

składa się z warstw włókniny owiniętych wokół rdzenia i może łuszczyć się oraz pękać, gdy jest

używana w przeciwnym kierunku.


- Stałe wykończenie i długa żywotność


- Otwarta konstrukcja odporna na zapychanie


- Odporność na kontakt z zadziorami i ostrymi krawędziami

 

Producent: ROSVER

---------------------


NTX enveloped wheels ideal for light deburring (laser cutting deburring, aluminum deburring,

elimination of defects on aluminum extrusions), pickling, masking of previous marks, satin

finishing on edges or small details.


Thanks to their characteristics, they are suitable for processing titanium alloys, stainless steels,

various steels and alloys that would be damaged by the action of a highly heat-generating or too

hard and aggressive on the profiles abrasive. Used for the finishing of turbine blades, for the

cleaning of micro castings and gears.


IT IS VERY IMPORTANT to follow the direction of rotation of the wound wheels because the wheel

is made up of layers of non-woven fabric wrapped around the core and can flake and break when

used in the opposite direction.


- Constant finish and long life


- Open construction resistant to clogging


- Resists contact with burrs and sharp edges

Początek strony